Politicni sistem

Politični sistem Ruske federacije

Ruska federacija - Rusija je demokratična zvezna pravna država z republikansko obliko vladavine.

Ruska federacija je sestavljena iz republik, pokrajin, regij, mest zveznega pomena, avtonomne regije in avtonomnih okrožij, ki so enakopravni subjekti Ruske federacije. 

Državno oblast v Ruski federaciji izvajajo predsednik Ruske federacije, Federalni zbor (Svet federacije in Državna duma), vlada Ruske federacije in sodišča Ruske federacije.

Predsednik Ruske federacije

Predsednik Ruske federacije je šef države

Predsednik Ruske federacije je garant Ustave Ruske federacije, človekovih pravic in državljanskih svoboščin. 

V skladu z načinom, ki je določen z Ustavo Ruske federacije,  ukrepa za zaščito suverenosti Ruske federacije, njene neodvisnosti in državne celovitosti ter zagotovlja usklajeno delovanje in sodelovanje organov državne oblasti.

Predsednik Ruske federacije v skladu z Ustavo Ruske federacije in zveznimi zakoni določa glavne usmeritve notranje in zunanje politike države.

Predsednik Ruske federacije kot šef države zastopa Rusko federacijo znotraj države in v mednarodnih odnosih.

Predsednika Ruske federacije izvolijo za šest let državljani Ruske federacije na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice s tajnim glasovanjem.

Predsednik Ruske federacije je vrhovni poveljnik oboroženih sil Ruske federacije.

Federalni zbor

Federalni zbor - parlament Ruske federacije  je predstavniški in zakonodajni organ Ruske federacije.

Federalni zbor je sestavljen iz dveh domov – Sveta federacije in Državne dume.

Vlada Ruske federacije

Izvršno oblast v Ruski federaciji izvaja Vlada Ruske federacije.  

Vlado Ruske federacije sestavljajo  predsednik vlade Ruske federacije, namestniki predsednika vlade Ruske federacije in federalni ministri.

Predsednika vlade Ruske federacije imenuje predsednik Ruske federacije s soglasjem Državne dume.

Predsednik vlade Ruske federacije v skladu z Ustavo Ruske federacije, zveznimi zakoni in ukazi predsednika Ruske federacije določa glavne usmeritve delovanja vlade Ruske federacije in organizira njeno delo.

Sodna oblast

Pravosodje v Ruski federaciji izvajajo le sodišča.

Sodna oblast se izvaja z ustavnimi, civilnimi, upravnimi in kazenskimi sodnimi postopki.

Sodni sistem Ruske federacije je določen z Ustavo Ruske federacije in zveznim ustavnim zakonom. Ustanovitev izrednih sodišč je prepovedana.

Lokalna samouprava

Lokalna samouprava v Ruski federaciji zagotavlja o vprašanjih lokalnega pomena, zagotavlja posedovanje, iporabo in raspolaganje z lokalnim premoženjem.

Lokalno samoupravo izvajajo državljani z referendumi, volitvami in drugimi oblikami neposrednega izražanja svoje voljo, prek izvoljenih in drugih organov lokalne samouprave.